Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
27 postów 175 komentarzy

Własne ścieżki Kota

Votan9 - Chodzę własnymi ścieżkami jak kot, sprawdzając i nie przyjmując nic na wiarę, nie zaś w stadzie z przewodnikiem, najczęściej baranem.

Bankowy Tytuł Egzekucyjny hańbą dla kolejnych władz III RP.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Publikuję tekst ze strony Klubu Inteligencji Polskiej pt. "Bankowy Tytuł Egzekucyjny hańbą dla kolejnych parlamentów, rządów, prezydentów i trybunałów konstytucyjnych – od 1997 roku", który ukazuje skalę łamania Konstytucji i rolę osłonową TK.

 

 

Gdyby zwykły człowiek zaczął drukować pieniądze i puszczać je do obiegu – to byłby przestępcą. A w sytuacji gdyby te pieniądze pożyczał jeszcze na procent i inkasował dodatkowo procenty, to byłby przestępcą do kwadratu. Natomiast gdyby jeszcze za niespłacone należności: kapitału, odsetek, prowizji i innych wydumanych kosztów, przejmował majątek od dłużników i sprzedawał za 1/3 – ½ wartości, obciążając pozostałym długiem kredytobiorcę/pożyczkobiorcę, a nawet jego następne pokolenia – to byłby kosmicznym przestępcą do n-tej potęgi. A gdy to samo robią instytucje całego systemu bankowego, to nie tylko jest to legalne, ale jeszcze rządzący, nauka, edukacja i media nazywają je „instytucjami zaufania publicznego”. Czy można sobie wyobrazić większy szczyt bezczelności ? Chyba nie. ( za: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/rugi-polakow-z-majatku-za-pomoca-przemocy-finansowo-prawnej-i-immunitetow-bezprawia/ )

Ale okazało się, że to jeszcze za mało, więc wymyślono jedynie w Polsce (sic!!!) w uchwalonej w 1997 r. ustawie prawo bankowe – Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE).

Te bandyckie narzędzie pozwalało do niedawna zabrać w ciągu zaledwie 3 dni, po uzyskaniu jedynie formalnej zgody sądu, majątek dłużnika znacznie większy niż udzielony kredyt lub pożyczka bankowa, razem z odsetkami i innymi, nawet wydumanymi kosztami np. ubezpieczeniami. Dzieje się tak ponieważ banki zwykle udzielając kredytu lub pożyczki  żądają zabezpieczenia w postaci: hipotek na nieruchomościach, zastawów, przewłaszczeń, poręczeń, weksli, i innych zabezpieczeń w wysokości od 1,5 do kilkukrotnej kwoty zabezpieczenia udzielonej kwoty wraz z odsetkami.

Pod presją szybko rozszerzającej się wśród społeczeństwa wiedzy na temat kredytów i tego bandyckiego narzędzia, Trybunał Konstytucyjny „wspaniałomyślnie” zakwestionował dopiero w tym roku zgodność z Konstytucją – art 96 ust. 1 i 97 ust. 1  ustawy prawo bankowe.

„Wspaniałomyślność” TK polega nie tylko na tym, że przez 18 lat tego „nie widział”, ale również, że nie uchylił całego BTE i dał ustawodawcy czas do 1 sierpnia 2016 r. na uchwalenie nowych przepisów. W wyroku, jak podaje poniższy artykuł, TK uzasadniał następująco:

„Wyeliminowanie BTE nie grozi katastrofą dla banków. Są instrumenty równie skuteczne i też wygodne – np. weksle” – wskazał Trybunał.

Wejście w życie wyroku odroczono, by „zapobiec chaosowi w obrocie bankowym” – mówiła sędzia sprawozdawczyni Teresa Liszcz.

„Ustawodawca uchwalając nowe przepisy, może stworzyć nowy instrument pozwalający bankom na ochronę swych wierzytelności – ale nie powinien być aż tak niekorzystny dla klientów banków, jak obecny BTE” – powiedziała sędzia.

Dlaczego ta ustawa, jak i wiele, wiele innych uchwalonych przez parlament są nie zgodne z co najmniej następującymi artykułami Konstytucji RP ? I dlaczego kolejne składy Trybunału Konstytucyjnego stanowiły parawany osłonowe łamania Konstytucji ?

Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Art. 20. Społeczna gospodarka rynkowaoparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 47. Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Art. 60. Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach.

Art. 71. 1. Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny.Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. 2.Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa.

Art. 76. Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa.

Art. 227.  1. Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.

Podsumowując, należy stwierdzić że, ustrój Polski jest w większości sprzeczny z Konstytucją Polski, a najwyższe organy władzy państwowej w Polsce działają w sposób niezgodny z konstytucją oraz powstrzymują się od działań, które przywróciłyby konstytucyjny porządek. Trybunał Konstytucyjny postawiony na straży Konstytucji, nie tylko nie spełnia tej roli, ale stanowi parawan dla łamania ustawy zasadniczej i powinien być zlikwidowany. Były wicepremier, prof. Grzegorz Kołodko w swojej książce „Ćwierćwiecze Transformacji” zakwestionował wiele ustaw jako nie zgodnych m.in. z zapisem o społecznej gospodarce rynkowej.

Niezgodność z Konstytucją dużej liczby ustaw, daje podstawę uznania ich za nielegalne i nieważne, natomiast wybierane parlamenty i rządy za pomocą niezgodnej z Konstytucją ordynacji wyborczej, dają podstawę zakwestionowania całego stanowionego prawa w Polsce po 2 kwietnia 1997 r. – dniu uchwalenia Konstytucji.

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/prof-dr-hab-artur-sliwinski-mit-demokratycznych-wyborow-w-polsce/

Redakcja KIP

 

 

NARESZCIE! Trybunał Konstytucyjny uznał, że Bankowy Tytuł Egzekucyjny narusza konstytucyjną zasadę równości

 

 

Formuła Bankowych Tytułów Egzekucyjnych, którym poddają się kredytobiorcy, narusza konstytucyjną zasadę równości – uznał we wtorek Trybunał Konstytucyjny, uchylając tym samym odpowiednie przepisy Prawa bankowego. Wyrok wejdzie w życie w sierpniu 2016 r.

„BTE stawia bank na pozycji sędziego we własnej sprawie, podczas gdy bank i klient powinni być równymi stronami stosunku prawnego”  – ocenił Trybunał.

WYROK IKOMUNIKAT TK:

Kierowanie przez banki wierzytelności do postępowania egzekucyjnego z pominięciem sądowego postępowania rozpoznawczego P 45/12

Umożliwienie bankom wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych (dalej: BTE) jest niezgodne z zasadą równego traktowania – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.

14 kwietnia 2015 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone pytania prawne Sądu Rejonowego w Koninie Wydział V Gospodarczy dotyczące przepisów Prawa bankowego umożliwiających bankom wystawianie BTE.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe są niezgodne z art. 32 ust. 1 konstytucji. Przepisy tracą moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Ponadto Trybunał Konstytucyjny postanowił umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Zdanie odrębne do wyroku zgłosił Prezes TK Andrzej Rzepliński.

Art. 96 ust. 1 prawa bankowego stanowi, że banki mogą wystawiać BTE na podstawie swoich ksiąg lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych. Treść i formę BTE określa art. 96 ust. 2 prawa bankowego. Na podstawie art. 97 ust. 1 ww. ustawy BTE może być podstawą prowadzenia egzekucji cywilnej po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności. Sąd bada jednak BTE tylko pod względem formalnym, nie ma natomiast prawa wnikać w kwestie merytoryczne. W razie stwierdzenia formalnej poprawności BTE, sąd nadaje mu klauzulę wykonalności w ciągu trzech dni od złożenia przez bank stosownego wniosku.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że prawo do wystawiania BTE jest przywilejem banków, naruszającym zasadę równego traktowania (art. 32 ust. 1 konstytucji) w trzech aspektach. A mianowicie w relacji między bankiem a jego klientem, w relacjach między bankami jako wierzycielami a pozostałymi podmiotami będącymi wierzycielami oraz w relacjach między dłużnikami banków i dłużnikami innych podmiotów.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że bank i jego klient mają wspólną cechę istotną – są stronami prywatnoprawnego stosunku zobowiązaniowego, który jest oparty na zasadzie prawnej (formalnej) równości i autonomii woli stron. Powinny mieć więc równe, co do zasady, możliwości obrony swych praw i interesów wynikających z zawartej umowy. Tymczasem bank sam wydaje tytuł egzekucyjny, zastępujący orzeczenie sądu, z pominięciem merytorycznego rozpoznania sprawy, w czasie którego klient mógłby podnieść merytoryczne zarzuty. Klient może bronić się przed BTE tylko wytaczając powództwo przeciwegzekucyjne (art. 840 k.p.c.), ponosząc w związku z tym pełną opłatę stosunkową (5 % od wartości roszczenia) i cały ciężar dowodzenia – w warunkach prowadzenia przeciwko niemu egzekucji wiążącej się z zajęciem majątku.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że takiego przywileju – tj. bycia sędzią we własnej sprawie – nie uzasadnia status banków, będących (z nielicznymi wyjątkami) prywatnymi przedsiębiorcami, działającymi w celu osiągnięcia zysku, chociaż Trybunał Konstytucyjny nie neguje szczególnej roli banków w gospodarce, uzasadniającej pewne szczególne uprawnienia, ale nie tak daleko idące, jak BTE. Nie uzasadnia tego również przywoływany w postępowaniu charakter banków jako instytucji zaufania publicznego. Trybunał podkreślił, że takiego statusu nie nadaje bankom żaden przepis prawny i że jest on kwestią faktu – wynika nie tylko z istotnej roli banków w gospodarce, ale i z nadzoru organów państwa nad ich tworzeniem i działalnością.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, BTE ma istotne znaczenie również dla uprzywilejowania banków jako wierzycieli w relacji z innymi podmiotami będącymi wierzycielami. Te inne podmioty, w konkurencji z bankami do majątku tej samej osoby jako dłużnika, nie mają praktycznie żadnych szans na zaspokojenie swoich roszczeń.

TK zwrócił uwagę, że banki, poza BTE, dysponują szerokim zestawem środków zabezpieczenia kredytów w szczególności wekslem, który może stać się podstawą wydania nakazu zapłaty w trybie art. 491 i art. 492 k.p.c.

Dlatego Trybunał Konstytucyjny uznał zakwestionowane przepisy prawa bankowego stanowiące podstawę wystawiania BTE za niezgodne z zasadą równego traktowania. Jednocześnie odroczył utratę ich mocy obowiązującej, aby umożliwić zakończenie spraw w toku oraz wydanie przez ustawodawcę odpowiednich przepisów intertemporalnych.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marek Kotlinowski, sprawozdawcą była sędzia TK Teresa Liszcz.

Pozycję dłużnika przy wystawianiu BTE Trybunał ocenił jako bardzo słabą, gdyż przepisy prawa nie nakazują bankowi nawet powiadamiania klienta, że wystąpiono do sądu o wystawienie BTE wobec niego, klient z kolei – chcąc otrzymać kredyt – zmuszony jest „dobrowolnie” wyrazić zgodę na poddanie się egzekucji, gdy nie będzie spłacał swych zobowiązań.

Czym jest Bankowy tytuł egzekucyjny?

To dokument (w formie oświadczenia) stwierdzający istnienie wymagalnej wierzytelności banku wobec osoby, która dokonała z nim czynności bankowej lub która ustanowiła na rzecz banku zabezpieczenie takiej wierzytelności. Po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności b. t. e. staje się tytułem wykonawczym i jest podstawą wszczęcia egzekucji sądowej przez komornika.

Trybunał uznał, że dwa przepisy Prawa Bankowego, to jest art 96 ust. 1 i 97 ust. 1 naruszają zasadę równości. TK nie uchylił całego BTE i dał ustawodawcy czas do 1 sierpnia 2016 r. na uchwalenie nowych przepisów.

„Wyeliminowanie BTE nie grozi katastrofą dla banków. Są instrumenty równie skuteczne i też wygodne – np. weksle” – wskazał Trybunał.

Wejście w życie wyroku odroczono, by „zapobiec chaosowi w obrocie bankowym” – mówiła sędzia sprawozdawczyni Teresa Liszcz.

„Ustawodawca uchwalając nowe przepisy, może stworzyć nowy instrument pozwalający bankom na ochronę swych wierzytelności – ale nie powinien być aż tak niekorzystny dla klientów banków, jak obecny BTE” – powiedziała sędzia.

„Bank jako wierzyciel i klient jako dłużnik – powinni mieć taką samą pozycję. Oba te podmioty są stronami tego samego stosunku prawnego” – mówiła w ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Liszcz. Przyznała zarazem, że Trybunał nie neguje szczególnej roli banków jako instytucji zaufania publicznego. „Ta pozycja banku jeszcze zwiększa przewagę nad klientem. BTE jest przywilejem zbyt daleko idącym – nawet mimo racji leżącej za tym, że bank ma obowiązek dbać o pieniądze swych depozytariuszy” – wyjaśniła.

TK potwierdził, że BTE bank uzyskuje z pominięciem merytorycznego rozpoznania sprawy. Bank nie musi nawet uprzedzić dłużnika, że występuje o taką klauzulę do sądu. Wprawdzie z Kodeksu Etyki Bankowej wynika, że taka praktyka powinna mieć miejsce, ale taki obowiązek nie wynika z żadnych przepisów prawnych. Dłużnik banku nie bierze udziału w postępowaniu klauzulowym, który tylko bada wniosek banku od strony formalnej – uznał Trybunał, podkreślając, że to dla banku bardzo wygodna sytuacja.

„Klient może się bronić dopiero wtedy, gdy jest prowadzona egzekucja”  – dodała Liszcz.

Banki, broniąc się przed zarzutem niekonstytucyjności zaskarżonych przepisów, wskazywały co prawda, że dłużnicy przy zawieraniu umowy kredytowej podpisują dobrowolną zgodę na poddanie się egzekucji, jednak – jak wskazał Trybunał – „podpisanie takiej zgody jest warunkiem otrzymania kredytu. Na ogół to nie jest tak, że kredyt bierze się dla przyjemności. Zazwyczaj jest się w sytuacji przymusowej” – wskazał Trybunał.

Banki twierdziły, że w sytuacji braku BTE będą korzystały z innej formy zabezpieczenia kredytu, np. przed notariuszem, co spowoduje, że będzie jeszcze drożej. „Przy dużych kredytach to nie powinno mieć większego znaczenia, mając na uwadze, że notariusze są organami ochrony prawnej” – ocenił jednak TK.

[europejczycy.info/wgospodarce.pl]

Autor pitjan

 

Opublikowano za: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/bankowy-tytul-egzekucyjny-hanba-dla-kolejnych-parlamentow-rzadow-prezydentow-i-trybunalow-konstytucyjnych-od-1997-roku/

 

 

 

KOMENTARZE

 • przede wszystkim, bank nie jest instytucją a prywatną grupą ludzi, którzy...
  są uprzywiljejowani na różne możliwe sposoby w uprawianiu lichwy.
  Myślę że taka jest zasadnicza definicja banku.
 • @Autor
  Poruszona świetna tematyka. Nie miałem świadomości że do tego stopnia system bankowy uzyskał możliwości egzekwowania swoich roszczeń. I dobra informacja, że proceder te został zauważony i zniwelowany. Oby to był pierwszy promyk zmian.
  Stwarza to jednak nadzieję.
 • @LoneStar1776 07:33:51
  Informacja z 22 Marca 2015 roku:
  "Informacja o nacjonalizacji Centralnego Banku Rosji ma wielką wagę. Odebranie przez Rosję, będącą jak by się wydawało mocarstwem, dopiero teraz uprawnień do instytucji decydującej o emisji pieniądza, od najważniejszej światowej rodziny banksterskiej – Rothschildów, dowodzi, że dopiero teraz to Państwo odzyskało suwerenność od międzynarodowej finansjery. W rękach prywatnych rodzin bankierskich są: Bank Rezerwy Federalnej w USA, Bank Anglii (ostatnio formalnie znacjonalizowany dla opinii publicznej), Centralny Bank Europejski, Bank Rozliczeń Międzybankowych w Bazylei spełniający funkcje Centralnego Banku Ziemi. Jedynie nieliczne kraje mają banki centralne niezależne od Rothschildów i innych głównych rodzin bankierskich. Waga tej decyzji jest wielka i nieobecność publiczna Putina przez ponad 10 dni dowodzi, że musiała odbyć się walka z poplecznikami międzynarodowej finansjery. Za próbę emisji własnego pieniądza i niezależność od międzynarodowych bankierów zabito kilku prezydentów USA, w tm Abrahama Lincolna i Johna Fitzgeralda Kennedy’ego. Za podobne decyzje mniejsze państwa były niszczone wojną, a ich przywódców zabijano. Saddama Husajna w Iraku – za zamianę dolara na euro w transakcjach za sprzedawaną ropę. Muammara Kadafiego w Libii – za zamiar wyemitowania waluty afrykańskiej opartej na złocie."
  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/03/nacjonalizacja-centralnego-banku-rosji/
 • Autor
  Bardzo ważne, potrzebne, krzepiące. *5 Pozdrawiam bardzo serdecznie. BJ
 • @Bogusław Jeznach 13:50:39
  Dziękuję za ciepłe słowa zachęty
  I pozdrawiam OCEAN informacji
 • @Jan Paweł 23:37:40
  Tak jest w istocie, jak Pan pisze.
  Kiedy w XIX wieku zakładano spółdzielczość, to przede wszystkim w obronie przed lichwiarzami i spekulantami, którzy wtedy byli znani z imienia i nazwiska.
  Natomiast obecni właściciele są anonimowi, dzięki "wynalazkowi" osoby prawnej, na bazie ustawodawstwa angielskiego i amerykańskiego z końca XIX wieku, które nadało cechy osoby fizycznej przez fałszywą interpretację poprawki do Konstytucji USA, odnoszącej się w istocie do wolności osoby fizycznej.
  Szwajcarski Federalny Instytut Technologiczny w Zurichu doszedł w obliczeniach do wniosku, że te wszystkie globalne korporacje znajdują się w ok. 80 % własności 4-6 megakorporacji, których właściciele fizyczni nie są znani. Więc określili, że są one w posiadaniu "super tajnej osobowości".

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30